Thursday, September 29, 2011

63- Lys


Hair peice: Lys (shown in "Cerise" shade) /  Vanity Hair
Hair Base: Vanity Hair base V.2
Skin: Emilia / CheerNo
Necklace: Lagyo